Snow
Om oss


Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas.

Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft i sådan koncentration att den kan antändas. Bedömningen gäller normal hantering och förväntade avvikelser. Även risken för antändning av explosiv atmosfär ska bedömas. Med explosionsfarlig miljö menas förutom områden med risk för explosiv atmosfär även den närmaste omgivningen.

Vad gör TACAO AB? Vi hjälper kunden att tillhandhålla explosionssäkra produkter.

Vi erbjuder Ex klassade motorer, fläktar, kapslingar, elskåp, kopplingslådor, värmekabel med tillbehör, knappsatslådor, värmeplattor, kamflänselement, kabelförskruvningar, kabelgenomföringar, HMI paneler, telefoner, surfplattor, belysning, varningsljus, ljudsignaler, fästmaterial, etc.

Förutom ovannämnda produkter så hjälper vi även till med kundanpassade lösningar, ljusberäkningar samt ATEX utbildningar och riskbedömningar inom klassade områden.